,

مخلوط شیمیایی مایع حاوی زینک زوفا

مخلوط شیمیایی مایع حاوی زینک کلات شده، همــراه بــا اســیدآمینه اســت کــه سریع جــذب می شــود و قابلیـت اسـتفاده بـه صـورت محلـول پاشـی و اسـتفاده در خـاک را دارد؛ همچنیـن بـه دلیل دارا بـودن اسـیدآمینه و کلات روی باعـث افزایـش مقاومـت گیـاه بـه تنش هـای محیطـی می شـود. مایع حاوی زینک ترکیبی جهت تأمین روی لازم برای گیاهان جهت ایفای نقش این عنصر است. نــوع کلات کــود زینک ایــن امــکان را می دهــد تــا در خاک هــای آهکــی و آب حــاوی بــی کربنات بالا عنصر روی به راحتی به بافت گیاهان برسد. ایـن محصـول برطرف کننـده کنـدی رشـد طولـی شـاخه ها، ریـز برگـی، زردی یکنواخـت برگ هـای جـوان (کـه در اثـر کمبـود روی خصوصـاً در گیاهانـی بـا خاک هـای دارای PH قلیایی، رسی، شنی و یا مصرف بی رویه نیتروژن، فسفر و آهن ایجاد می شود) است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مخلوط شیمیایی مایع حاوی زینک زوفا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *